Νόμος 4701/2020

Κύριε Διοικητά , Την 24η -01-2020 στην 5η διημερίδα της e- θέμις με θέμα: « Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού και Ασφαλιστικού Δικαίου – Ανάπτυξη και Προοπτικές », κάνατε κάποιες εξαγγελίες μεταξύ των οποίων και η αναβίωση του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 ( σας χειροκροτήσαμε γι αυτό), και σας χειροκροτούμε και σήμερα που την εξαγγελία την κάνατε πράξη αφού με το νόμο 4701/2020 και το άρθρο 30 προσθέσατε στο νόμο 4174/2013 το άρθρο 63Β που ουσιαστικά είναι η αναβίωση του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 και ορίζει τα εξής: « Άρθρο 30. Ρυθμίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Στον ν. 4174/2013 (Α΄ 170) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής: 1. Προστίθεται άρθρο 63Β ως εξής: «Άρθρο 63Β Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου 1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του παρόντος, για έναν από τους εξής λόγους: α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος. 2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση άμεσου προσδιορισμού του φόρου, από την υποβολή της δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης ». Το ως άνω άρθρο θα εφαρμοστεί κατά κόρον και θα δώσει τη δυνατότητα να αρθούν γρήγορα οι αδικίες της φορολογικής αρχής, (με αυθαίρετες αποφάσεις έστω και από λάθος !!!! ) προς τους φορολογούμενους. Το ζητήσαμε με το από 03-06-2020 έγγραφό μας και άμεσα να κάνετε πράξει την εξαγγελία ΣΑΣ. Είμαστε στη διάθεσή σας για προτάσεις και λύσεις σε φορολογικά θέματα … … .
Κοινοποίηση: