ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αθήνα 11/3/2021

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Π.Δ. 99/1977 δημοσιεύθηκε 9/2/1977 ΦΕΚΑ34/1997 και ισχύει έως 1/7/1992 το πρόστιμο της κατηγορίας των βιβλίων : Δ΄ κατηγορία 120.000 δρχ( 35 ευρώ), Β’ + Γ’ κατηγορία 80.000 δρχ (25 ευρώ)Α’ κατηγορία 60.000 δρχ (17,5ευρώ)
  2. Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) (ΦΕΚ84/Α/26-5-1992) ΙΣΧΥΟΣ 1/7/1992 άρθρο 33§4 – πρόστιμο 5πλάσιο της αξίας και όχι μικρότερο των 200.000 δρχ. για βιβλία Β κατηγορίας (εσόδων –εξόδων) και 300.000 δρχ. για βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) χρονικό διάστημα από 1/7/1992 – 3/6/1996. 2Α) Στην Α Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τότε ο Προϊστάμενος έβαλε πρόστιμο ισόποσο. Στην Β Δ.Ο.Υ. Λάρισας έβαλε πρόστιμο ο Προϊστάμενος το 5πλάσιο. Στο συνέδριο που έγινε στην Λάρισα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΕΦΕΕ) με Πρόεδρο τον κ. Ντουκάκη Μανούσο, έλαβε απόφαση η ΕΦΕΕ οι επιχειρήσεις να λειτουργούν στην Β Δ.Ο.Υ. Λάρισας και να έχουν έδρα στην Α Δ.Ο.Υ. Λάρισας, για να έχουν πρόστιμο το ισόποσο.
  3. Π.Δ. 186/1992 άρθρο 33§4 – πρόστιμο από το ισόποσο μέχρι το 5πλάσιο της αξίας του στοιχείου, εφ’ όσον η συναλλαγή είναι πάνω από 300.000 δρχ. με βάση το άρθρο 33§4 του Κ.Β.Σ. όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 19§2 του Π.Δ. 134/1996 (ΦΕΚ 105/Α/4-6-1996) χρονικό διάστημα από 4/6/1996 – 10/9/1997.
  4. Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11-9-1997) άρθρο 5§10 – πρόστιμο το 2πλάσιο της αξίας συμβιβασμός στο 1/3 (άρθρο 9§6 Ν. 2523/1997. Χρονικό διάστημα από 11/9/1997 – 25/7/2013.
  5. Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/26-7-2013) Κ.Φ.Δ. άρθρο 55§2 – πρόστιμο Πλαστά 100% της αξίας του στοιχείου Εικονικά 100% της αξίας του στοιχείου Χρονικό διάστημα από 26/7/2013 – 16/10/2015 (σχετικό το άρθρο 72§30 του Κ.Φ.Δ.)
  6. Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) άρθρο 3§4β – καταργήθηκε το άρθρο 55§2 του Κ.Φ.Δ. και δεν καταλογίζονται από 17/1/2015 και μετά πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία.
  7. Ν.4337/2015,άρθρο 7§3 (Μεταβατικές διατάξεις διαρκούς ισχύος – Πάγια ρύθμιση) άρθρο 7§3 - για τα πλαστά και εικονικά στοιχεία που αφορούν παραβάσεις πριν από τον Ν. 4337/2015 δηλ πριν από 17/10/2015 το πρόστιμο έχει ως εξής: Πλαστά 50% της αξίας του στοιχείου Εικονικά 40% της αξίας του στοιχείου
  8. Ν. 4337/2015 άρθρο 7§6 – καταργήθηκε συνολικά το άρθρο 5 του Ν. 2523/1997 που ήταν σχετικό με τις παραβάσεις και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και του ΚΦΑΣ δηλαδή από 17/10/2015(ΣΥΡΙΖΑ), δηλαδή καταργούνται παντελώς τα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια με την υπόθεση που εκδικάζεται στο ΣτΕ στις 17/3/2021. Στις 17/3/2021 θα έχουμε ακύρωση των προστίμων των πλαστών και εικονικών τιμολογίων από τότε που επέβλησαν εφ’ όσον εκκρεμούν στην Εφορία και τα Διοικητικά Δικαστήρια (από Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ α84/26-5-1992 ισχύς 1-7-1992). Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.                                                                                                                         
Κοινοποίηση: