ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με «κούρεμα» προσαυξήσεων και προστίμων- Αιτήσεις έως το τέλος του 2020». Κύριε Υπουργέ, Κατατίθεται νομοσχέδιο για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών όχι τελωνειακών που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμών ακόμη και του ΣτΕ. Η επίλυση των διαφορών αυτών θα επιλύονται κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου που θα υπογράφεται από δικηγόρο !!! και θα ισχύσει από την ψήφισή του έως 31/12/2020. Στις παραπάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές που θα εκκρεμούν ενώπιον της ΔΕΔ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020, οι υποθέσεις θα εξετάζονται στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και θα εκδίδεται πρακτικό συμβιβασμού. Το νομοσχέδιο έχει πολλά θετικά πλεονεκτήματα για την οριστική περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με διαγραφή των προσαυξήσεων και ταμειακών τόκων ανάλογα με το ποσό των δόσεων ως κατωτέρω πίνακας: Αριθμός Δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%) 1 75 2-4 65 κ.λπ. Με την παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης, ορίζεται ότι η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, που καταβάλλεται εντός 5 ημερών, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων. Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό. Οι επιτροπές θα λειτουργούν σε τριμελή τμήματα που αποτελούνται από συνταξιούχους διοικητικούς (φορολογικούς) δικαστές και ένα μέλος από το Ν.Σ.Κ.. Αν δεν καταβληθούν το αρχικό ποσό του συμβιβασμού 30% επί του κυρίου φόρου ή προστίμου ή και 2 δόσεις τότε ανακαλείται ο συμβιβασμός και προωθείται η υπόθεση για εκδίκαση στο στάδιο που ευρίσκεται (πρωτοδικείο, εφετείο ή ΣτΕ). Η ΠΕΦΕ έχει ολόκληρο το νομοσχέδιο και είναι έτοιμη με τα στελέχη της να βοηθήσει οποιονδήποτε φορολογούμενο ή συνάδελφο, αφού έχει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία και απορεί πως η πολιτεία θέλει να περαιώσει φορολογικές εκκρεμότητες ετών χωρίς την ουσιαστική βοήθεια των φοροτεχνών που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις φορολογικές υποθέσεις και τα νομικά και φορολογικά θέματα . Παρά ταύτα η ΠΕΦΕ για το καλό των φορολογουμένων και της πολιτείας θα συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού για την επιτυχία του μέτρου που θα τονώσει και τα κρατικά ταμεία σε καιρούς χαλεπούς. Είμαστε στην διάθεση του Υπουργείο Οικονομικών, ως φορέας για την αγαστή συνεργασία για το αμοιβαίο συμφέρον όλων (φορολογουμένων, συναδέλφων, Υ/Ο). Σημείωση: Στην περίπτωση 5 του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή σε δημόσια διαβούλευση με θέματα «ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» σας αναφέρουμε ότι είναι προκλητικό το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει ότι η αίτηση υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από Δικηγόρο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφέρει ή Λογιστή – Φοροτεχνικό, γιατί πρέπει να στέλνει τον φορολογούμενο, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον Δικηγόρο;;; Ακόμη φρονούμε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει να περιλαμβάνει το άρθρο 5, η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από Δικηγόρο ή Φοροτεχνικό ο οποίος θα αναφέρει το όνομα , επώνυμο κ.λπ. Ελπίζουμε ότι η πρόταση αυτή θα γίνει αποδεκτή για το καλό της εύρυθμης λειτουργίας του Υ.Ο.
Κοινοποίηση: