ΠΡΟΣ Υ.Ο. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κοινοποίηση: